لیست قیمت
نام باتری
قیمت
1باتری 50 آمپر واریان273,600 تومان
2باتری 50 آمپر L2 واریان277,400 تومان
3باتری 55 آمپر واریان297,255 تومان
4باتری 55 آمپر پروتون315,000 تومان
5باتری 60 آمپر بلند واریان339,150 تومان
6باتری 60 آمپر واریان320,150 تومان
7باتری 60 آمپر بلند معکوس واریان339,150 تومان
8باتری 60 آمپر پروتون344,700 تومان
9باتری 66 آمپر واریان349,125 تومان
10باتری 66 آمپر پروتون378,000 تومان
11باتری 66 آمپر آرمو343,800 تومان
12باتری 70 آمپر بلند واریان385,035 تومان
13باتری 70 آمپر بلند معکوس واریان385,035 تومان
14باتری 70 آمپر بلند پروتون402,300 تومان
15باتری 70 آمپر بلند معکوس پروتون402,300 تومان
16باتری 74 آمپر واریان387,980 تومان
17باتری 74 آمپر پروتون424,800 تومان
18باتری 74 آمپر آرمو382,500 تومان
19باتری 90 آمپر واریان464,835 تومان
20باتری UPS 100 آمپر صبا باتری1,710,000 تومان
21باتری UPS 18 آمپر صبا باتری342,000 تومان
22باتری UPS 28 آمپر صبا باتری599,400 تومان
23باتری UPS 42 آمپر صبا باتری733,500 تومان
24باتری UPS 65 آمپر صبا باتری1,198,800 تومان
25باتری UPS 7.5 آمپر صبا باتری171,600 تومان
جستجو بر اساس نوع خودرو
انتخاب محصول
ابندا بر اساس نام و مدل خودرو باتری مناسب برای خودرو خود را پیدا کنید
ثبت سفارش
ابندا بر اساس نام و مدل خودرو باتری مناسب برای خودرو خود را پیدا کنید
ثبت نام در سایت
اطلاعات هویتی و تماس خود را در بخش مورد نر وارد کرده و سفارش دهید
نصب و <تست>
بر اساس روش های مختلف جستجو در سایت باتری مناسب خود را انتخاب کنید
خرید باتری ماشین
copy right @ 2019 Arka Battery